Zawody - Strzelnica Skorpions

Moderatorzy: wierzba, P_iter

evo10
Posty: 446
Rejestracja: wtorek, 07 maja 2013, 10:59
Lokalizacja: Ostrowiec Św.

Zawody - Strzelnica Skorpions

Post autor: evo10 »

Zapraszamy na zawody 10.06.23r.

REGULAMIN III ZAWODÓW STRZELECKICH O PUCHAR PREZESA
STRZELNICY „SKORPIONS” 2023
1. CEL ZAWODÓW
- propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie woj. Świętokrzyskiego
- zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
- doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich,
- integracja środowisk strzeleckich,
- wyłonienie najlepszych strzelców
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Strzelnica „SKORPIONS”
Tel. 781945776 E-mail: adrianevo@o2.pl
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Miejsce: Strzelnica otwarta „SKORPIONS” Skarbka, gmina Bałtów (51°00'25.5''N 21°35'33.2''E)
Termin: Zawody odbędą się 10.06.2023r. w godz.: 9:00-17:00
4. PROGRAM ZAWODÓW
Strzelania będą odbywać się od godziny 9:00
Rozgrywane konkurencje:
4.1. Pistolet – TS-2
a) broń pistolet kal. 9x19mm
a) ilość amunicji 10 sztuk, 10 strzałów ocenianych,
b) czas 5 minut,
c) przyrządy celownicze otwarte,
d) cel – tarcza TS-2/ Psp,
e) odległość: 25 metrów,
f) postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz.
g) Do zdobycia maksymalnie 100 punktów.
4.2.Trzy opony
a) broń: pistolet kal. 9X19mm,
b) ilość amunicji 15 sztuk
c) czas 60s.
d) celem są 3 tarcze TS-10, gdzie 1 cel przypada na jedno stanowisko
e) odległość do celów 15 metrów
f) postawy strzeleckie: stojąca, klęcząca i leżąca,
5. Konkurencja rozpoczyna się na sygnał timera, strzelec dobiega 50m do 1 stanowiska
gdzie zawodnik oddaje 5 strzałów w postawie stojącej do tarczy TS-10 następnie za￾wodnik oddaje 5 kolejnych strzałów z drugiego stanowiska do 2 tarczy TS-10 z posta￾wy klęczącej po czym kontynuuje konkurencję na 3 stanowisku gdzie oddaje 5 strza-
łów do 3 tarczy TS-10 z postawy leżącej.
Timer kończy odliczanie czasu w momencie oddania ostatniego strzału. Czas na tą
konkurencję to 60s. Za każdą pełną sekundę powyżej 60 s. odejmujemy 2 punkty a za
każdą sekundę mniej dodajemy 2 punkty.
6. Każdy z zawodników przed oddaleniem się ze stanowiska strzeleckiego musi odpiąć
magazynek od broni i pozostawić zamek w tylnym położeniu, po tej czynności może
opuścić stanowisko.
Punktacja: punktacja to maksymalnie 150 punktów wyliczana z pól punkto￾wych na tarczy, pomniejszona odpowiednio za przekroczenie czasu lub odpo￾wiednio powiększona jeżeli zawodnik zakończy konkurencję przed czasem.
4.3. Przesłona
a) broń: pistolet kal. 9X19mm,
b) ilość amunicji 15 sztuk
c) czas to 100 sekund.
d) celem jest tarcza TS-10,
e) odległość do celu 20 metrów
f) postawy dowolne.
Zawodnik oddaje 15 strzałów przez odpowiednio przygotowaną przesłonę w której
znajduje się 8 otworów. Zawodnik oddaje po jednym strzale do tarczy przez każdy
otwór w przesłonie zaczynając od góry zgodnie z numeracją otworów tj od nr 1 do nr
8. Kiedy zawodnik odda strzał przez każdy otwór w przesłonie ponownie zaczyna od
góry kończąc na otworze nr 7. W przypadku kiedy skończy się czas na komendę
STOP zawodnik przerywa strzelanie. W przypadku oddania strzału po czasie zawodni￾kowi odejmuje się najwyżej punktowaną przestrzelinę za każdy strzał po czasie
Do zdobycia maksymalnie 150 punktów
4.4. zakładnik
b) broń pistolet kal. 9x19mm
h) ilość amunicji 10 sztuk, 10 strzałów ocenianych,
i) czas 1 minuta,
j) przyrządy celownicze otwarte lub kolimator
k) cel – tarcza TS-2 przedzielona na 2 części. Lewa część tarczy neutralna –
za trafienie naliczane są punkty ujemne. Prawa część tarczy punkty dodatnie.
Punkty naliczane są zgodnie z punktacją na tarczy.
l) odległość: 25 metrów,
m) postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz.
n) Do zdobycia maksymalnie 100 punktów.
W przypadku kiedy skończy się czas na komendę STOP zawodnik przerywa
strzelanie. W przypadku oddania strzału po czasie zawodnikowi odejmuje się naj￾wyżej punktowaną przestrzelinę za każdy strzał po czasie
5. UCZESTNICTWO
W zawodach uczestniczyć mogą posiadacze broni.
6. KLASYFIKACJA
W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna łączna ze wszystkich konkurencji.
W przypadku równej ilości punktów będzie rozegrana 5 konkurencja dla zawodników o takiej samej
ilości punktów.
7. NAGRODY
Za zajęcie miejsca I - III puchar, dyplomy i nagrody rzeczowe.
8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są do 4.06.23r.
9. KOSZTY UCZESTNICTWA
Koszty startowego pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy w wysokości 100zł. do dnia
04.06.23r. na konto bankowe. Dane do przelewu: Stowarzyszenie Strzelecko-kolekcjonerskie
Skorpions Team nr konta: 33109020400000000149837878. Dla zawodników biorących udział w
poprzednich zawodach obowiązuje zniżka 10%.
10. SPRAWY RÓŻNE
Zawodnicy korzystają z własnej broni, amunicji i sprzętu sportowego lub udostępnionych przez
innego zawodnika.
Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi byś skontrolowana przez sędziego.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu
zawodów.
Zawodnik ma prawo złożyć ustny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia
konkurencji.
Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi
komorami nabojowymi lub w kaburach.
W przypadku nie przestrzegania przez zawodnika regulaminu zawodów lub regulaminu strzelnicy
może on zostać zdyskwalifikowany przez sędziego lub prowadzącego strzelanie i taka decyzja jest
ostateczna i nie podlega dyskusji.
Administratorem Twoich danych osobowych jest strzelnica „SKORPIONS”
ODPOWIEDZ